Andras Groot, omgevingsmanager Liandon

Omgevingsmanagement in de Wieringermeer

Het is druk in de kop van Noord Holland. Het Windpark Wieringermeer werkt hard aan de bouw van bijna 100 windturbines. In opdracht van Liander legt de Combinatie HPV (Heijmans | Gebroeders Pol | Van Voskuilen) hiervoor een uitgebreid 20kV-netwerk aan. Eind 2019 geven de kabels 1 miljard KWh groene stroom door. Genoeg voor ruim 280.000 huishoudens en 600.000 ton minder CO2-uitstoot.  Het project is omvangrijk: 53 kilometer tracé, 750 kilometer elektriciteitskabel, doorkruising van meer dan honderd percelen, verplaatsing van 800.000 kubieke meter grond, 188 gestuurde boringen en op piekmomenten meer dan honderd professionals aan het werk. Eén van deze professionals is Andras Groot van Liandon. Als omgevingsmanager wordt hij door de Combinatie ingezet om de werkzaamheden richting stakeholders zo goed mogelijk te begeleiden.

Andras vertelt: “De aanlegwerkzaamheden vinden voornamelijk plaats in agrarische gronden. Hier ligt een uitdaging om de werkzaamheden zo goed mogelijk af te stemmen met perceeleigenaren en de daarbij behorende bedrijfsvoering. Tijdens keukentafelgesprekken met agrariërs wordt informatie ingewonnen op perceelniveau en de mogelijke wensen en eisen geïnventariseerd. Deze gegevens worden vervolgens vastgelegd en verwerkt in ­­het definitieve ontwerp. Per perceel blijft dit maatwerk.­”

Persoonlijk contact essentieel

Het helder communiceren over wat en wanneer iets gaat plaatsvinden op het perceel van grondeigenaren is essentieel voor het behoud van een goede relatie. Voorafgaand aan de aanlegwerkzaamheden worden verschillende onderzoeken uitgevoerd. Hierbij kan gedacht worden aan grondboringen, het zetten van peilbuizen, onderzoek naar plantenziekten en detectie naar niet gesprongen explosieven.
Andras: “Het is belangrijk dat personen niet onaangekondigd het perceel betreden, wij zijn tenslotte te gast op het perceel.” Communicatie en het persoonlijke contact richting perceeleigenaren behoort tot een kerntaak van de omgevingsmanager. Gedurende het project is de omgevingsmanager hét aanspreekpunt voor het beantwoorden van vragen en het wegnemen van mogelijke problemen voor de omgeving.

Omgevingsmanager in het kernteam

Primair verbindt de omgevingsmanager de wensen, eisen en randvoorwaarden richting het technische ontwerp en uitvoering. Enerzijds bestaat dit uit het borgen van belangen van agrariërs en overige stakeholders. Anderzijds verzamelt de omgevingsmanager de randvoorwaarden uit vergunningen en uitgevoerde onderzoeken. Deze deelt hij met het projectteam, zodat de werkzaamheden binnen deze randvoorwaarden worden uitgevoerd. De omgevingsmanager behoudt het overzicht, maakt onderdeel uit van het kernteam en houdt de kernteamleden op de hoogte van omgeving gerelateerde zaken. De omgevingsmanager voorkomt stagnatie en creëert draagvlak voor het project. Hij doet dit door het proactief signaleren van knelpunten en kansen vanuit de omgeving die invloed hebben op de kwaliteit en voortgang van het project. Ook draagt hij zorg voor de adequate beantwoording en afhandeling van vragen en klachten.

“Een soepel lopend project, daar gaan wij voor. In deze dynamische werkomgeving is het fantastisch om daar een steentje aan bij te dragen!”

Een blik op het prestigieuze project krijg je hier.