1/2 Nieuwe principes voor opslag

Nieuwe principes voor opslag

Voor een duurzame energievoorziening is opslag essentieel. Qirion Energy Consulting heeft geanalyseerd dat er niet voldoende materiaal, energie en tijd is om de benodigde opslag uit Lithium te maken. Om tot een houdbare energievoorziening te komen, zijn er nieuwe besliscriteria nodig voor de inzet van deze beperkte resources.

Enorme groei opslag-sector
We maken een omslag naar een duurzame energievoorziening. Hiervoor is de opslag van elektriciteit essentieel. De elektriciteit uit zonne- en windenergie is niet altijd beschikbaar en moet worden opgeslagen voor de momenten dat het er niet is. Daarnaast is opslag nodig voor elektrisch vervoer. Vanwege deze transitie groeit de opslag-sector enorm. Tegelijk zijn er in de media en wetenschappelijke literatuur twijfels of er genoeg grondstoffen zijn voor deze omslag. Met name Lithium en Kobalt, die in het grootste deel van de moderne accu’s zitten, staan ter discussie én worden meer dan ooit gebruikt.

TEAM-analyse
Voor een duurzame energievoorziening die op termijn houdbaar is, is het nodig om verder te kijken dan huidige markten en verdienmodellen. Qirion Energy Consulting heeft met behulp van haar in huis ontwikkelde TEAM-analyse de impact van Lithium voor drie varianten van een mondiale CO2-arme energievoorziening geanalyseerd.
De TEAM-analyse voor Lithium richt zich op drie punten:
– Benodigde materialen voor opslag
– Benodigde energie om de opslag te fabriceren
– Benodigde tijd om de Lithium te mijnen

Een tekort aan Lithium
De analyse laat zien dat er niet genoeg Lithium beschikbaar is voor een mondiale CO2-arme energievoorziening, zelfs niet in een scenario waarbij al het vervoer op waterstof overgestapt is en een zeer beperkt deel van de benodigde hoeveelheid opslag met Lithium gerealiseerd wordt.
Het produceren van batterijen met Lithium is erg energie-intensief. Wanneer op grote schaal Lithium wordt ingezet voor opslag, vraagt dit een te groot deel van de lokale en nationale energievraag om een ontwikkelde maatschappij in stand te houden. Er is dan te weinig energie “over” om de maatschappij draaiend te houden op het huidige niveau.
Bij de huidige snelheid van de winning van Lithium, duurt het 1.000 jaar voor de benodigde Lithium voor het minimale scenario gewonnen is. Om dit binnen 50 jaar te realiseren, moet de winningssnelheid de komende 50 jaar elk jaar met 10% groeien. Die groei is groter dan de groei van de afgelopen 35 jaar.
De TEAM-analyse laat zien dat de impact van Lithium-opslag op benodigde materialen, energie en tijd te hoog is om een duurzaam energiesysteem op te baseren. Marktanalyses en beslissingen op basis van terugverdientijd houden hier te weinig rekening mee.

Nieuwe principes voor opslag
Om tot een duurzame energievoorzienig te komen, hebben we andere besliscriteria nodig dan financiële criteria voor de inzet van schaarse materialen, energie en tijd. We hebben principes nodig die er toe leiden dat de schaarse resources – maatschappelijk gezien – zo effectief mogelijk worden ingezet.
Principes:
1. Verminder de vraag naar energie, zodat er ook minder opslag nodig is;
2. Verminder de vraag naar opslag door opwekbronnen te combineren en dan pas opslag toe te passen en waarde-gebieden te combineren;
3. Gebruik de TEAM-analyse om de meest houdbare oplossingen te kiezen;
4. Verwerk Lithium en andere materialen zodanig dat het makkelijk te hergebruiken en recyclen is.

Wil je meer informatie over dit onderwerp?
Neem dan vrijblijvend contact op met onze consultant Maarten van Blijderveen